ЗАКОН УКРАЇНИ   » Про ринок лісоматеріалів» /Проект/

Приведенный ниже законопроект находится на рассмотрении в комитетах ВР и готовится к регистрации. Публикуется с разрешения участников группы разработчиков. Как и всегда на этом сайте, комментарии и обсуждение приветствуются. М.П,

 

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України

____________________________

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про ринок лісоматеріалів

 

Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади функціонування ринку лісоматеріалів України.

 Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Визначення термінів

 1. Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 • аукціонні торги – спосіб продажу лісоматеріалів покупцеві, який запропонував вищу ціну, відповідно до правил, затверджених аукціонним комітетом товарної біржі;
 • аукціонний комітет – орган управління товарної біржі, який вирішує усі питання проведення аукціонних торгів та нагляд за котируванням цін;
 • учасники аукціонних торгів – продавці та покупці, інші суб’єкти, що діють на ринку лісоматеріалів ;
 • покупець – суб’єкт господарювання, резидент України, що здійснює перероблення лісоматеріалів та придбаває лісоматеріали для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва або виробництва енергіїна підставі договору купівлі-продажу;
 • продавець – суб’єкт господарювання, постійний лісокористувач, який здійснюєпродаж лісоматеріалівпокупцю на підставі договору купівлі-продажу;
 • інші суб’єкти, що діють на ринку лісоматеріалів– побутові та інші споживачі: фізичні особи,суб’єкти господарювання, що створені та діють за законодавством України, які придбаваютьлісоматеріали з метою використання для власних потреб, непов’язаних з підприємницькою діяльністю;
 • гарантований обсяг лісоматеріалів – кількістьлісоматеріалів, що пропонується покупцям (суб’єктам переробленнялісоматеріалів)для купівлі на умовах публічної оферти;
 • декларація про деревообробну діяльність –документ установленого зразка, що подається покупцем (суб’єктом перероблення лісоматеріалів) про здійснення ним перероблення лісоматеріалів як основного виду господарської діяльності із зазначенням обсягів придбання лісоматеріалів та виробленої продукції;
 • деревні відходи–матеріали, що утворились у процесі лісозаготівлі та/або переробки лісоматеріалів, які є непридатними для подальшого промислового перероблення, але можуть бути використані як вторинна сировина;
 • дестабілізація цін –штучне завищення або заниження цін на лісоматеріали, спричинене діями учасників ринку.
 • додаткові аукціонні торги – аукціонні торги з купівлі-продажулісоматеріалів, що спрямовуються на ринок доповнень;
 • електронна торгова система – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну в електронному вигляді інформацією і документами, необхідними для проведення аукціонних торгів у електронній формі на товарній біржі;
 • Єдина державна система електронного обліку лісоматеріалів (далі – система ЕОЛ) – автоматизована інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та захист інформації про походження, заготівлю та реалізацію лісоматеріалів постійними лісокористувачами;
 • загальні аукціонні торги – аукціонні торги з купівлі-продажулісоматеріалів, що спрямовуються на ринки основних та енергетичнихлісоматеріалів;
 • лісоматеріали – деревні матеріали, які добуваються шляхом поперечного поділу на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання або переробки;
 • лісосировинний Інтернет-портал(далі – Портал) – сукупність апаратних засобів у вигляді баз даних та комп’ютерних програм з обробки інформації щодо лісосировинних ресурсів, що забезпечують можливість обробки інформації та команд користувача системи та надання йому Інтернет-сервісів як результатів обробки наданої інформації і команд;
 • лот – партія необробленої деревини, що пропонується для продажу на аукціоні;
 • організатор аукціонних торгів – товарна біржа, яка відповідно до законодавства та правил біржової торгівлі забезпечує організацію та проведення аукціонних торгів у електронній формі на базі електронної торгової системи;
 • пиломатеріали – пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні пласті;
 • прогнозний баланс – інформаційний документ, що відображає співвідношення між плановим надходженням та прогнозною потребою лісоматеріалів у наступному календарному році;
 • публічна оферта –розміщена на Порталі письмова пропозиціяпостійного лісокористувача укластидовгостроковий договір купівлі-продажу лісоматеріалів, що міститьістотні умови пропонованого до укладаннядоговору;
 • ринок лісоматеріалів – сукупність відносин, що виникають між суб’єктами господарювання – учасниками ринкупри здійсненні виробництва, зберігання, використання та торгівлі лісоматеріалами на засадах вільної конкуренції, спрямованих на реалізацію економічних інтересів таких учасників;
 • річний ресурс лісоматеріалів – обсяглісоматеріалів, що планується до заготівлі постійними лісокористувачами в порядку проведення рубок головного користування, а також інших рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства протягом одного календарного року;
 • сортименти –лісоматеріали цільового призначення із зазначенням деревних порід та розмірно-якісних характеристик відповідно до національних стандартів;
 • суб’єкт перероблення лісоматеріалів – юридична особа, що має власне деревообробне виробництво, здійснює перероблення лісоматеріалів як основний вид господарської діяльності та отримала дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • суб’єкт перероблення енергетичних лісоматеріалів – юридична особа, що використовує лісоматеріали як альтернативне джерело для виробництва енергії;
 • суб’єкт виробництва лісоматеріалів – постійний лісокористувач, якийздійснює заготівлю лісоматеріаліву порядку, встановленому законодавством України.
 1. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Лісовому кодексі України та інших законах України.

 Стаття 2. Мета Закону

Метою цього Закону є:

 • забезпечення сталого використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства;
 • формування сприятливої для ринкулісоматеріалів інвестиційної політики;
 • оптимізація структури та ефективності деревообробного виробництва з урахуванням ресурсного потенціалу територій та ринкової кон’юнктури;
 • забезпечення функціонування ринку лісоматеріалів на засадах поєднання вільної конкуренції та державного регулювання з метою збалансування інтересів суб’єктів господарювання та держави;
 • стабілізація ринкових ресурсів лісоматеріалів;
 • першочергове забезпечення потреб національного товаровиробника у лісоматеріалах з метою наповнення вітчизняного ринку продукцією з деревини тареалізації експортного потенціалу продукції деревообробки;
 • визнання пріоритетності розвитку ринку лісоматеріалів та продукції глибокої їх переробки.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на всіх учасників ринку лісоматеріалів.

Стаття 4. Правові основи функціонування ринку лісоматеріалів

Законодавство України щодо ринку лісоматеріалів базується на Конституції України і складається із Лісового кодексу України, цього Закону, законів України та інших нормативно-правових актів України, міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України.

Розділ ІІ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Стаття 5. Основні засади державної політики у сфері регулюванняринкулісоматеріалів

 1. Держава визнає пріоритетність розвитку та удосконалення ринкулісоматеріалів, сприяє його розвитку та стабільному функціонуванню.
 2. Державна політика у сферірегулювання ринку лісоматеріалів спрямована на:

1) створення умов для формування та ефективного функціонування ринку лісоматеріалів;

2) максимальне забезпечення збалансованості внутрішнього попиту і пропозиції у сортиментах лісоматеріалів та сприяння нарощуванню потенціалу виготовлення продукції з високою доданою вартістю;

3) гарантування учасникам ринку лісоматеріалів права вільного використання лісоматеріалів та визначення ринкової ціни їх реалізації;

4) захист прав споживачів та забезпечення добросовісної конкуренції на ринку лісоматеріалів;

5) створення умов для залучення інвестицій у лісопромисловий комплекс України, спрощення отримання доступу до інформації та адміністративних процедур на ринку лісоматеріалів;

6) захист навколишнього природного середовища;

7) стимулювання застосування інноваційних технологій, впровадження сучасних природо- і ресурсозберігаючих технологій у лісопромисловому комплексі України.

 1. Формування та реалізацію державної політики у сфері регулювання ринку лісоматеріалів здійснюють Кабінет Міністрів України, головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства,центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та інші органи виконавчої влади відповідно до законодавства.
 2. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері регулювання ринку лісоматеріалів належить:

1) затвердження порядку ведення Єдиної державної системи електронного облікулісоматеріалів;

2) затвердження порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів і шпону лущеногодля здійснення експортних операцій;

3) затвердження положення про Комісію з регулювання ринкулісоматеріалів;

4) затвердження порядку відведення лісових насаджень в рубку за спрощеною процедурою у випадку масового ураження лісових насаджень шкідниками, хворобами і пожежами;

5) здійснення інших повноважень, визначених Лісовим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

 1. До повноважень головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, належить:

1) затвердження типових договорів купівлі-продажулісоматеріалів;

2) затвердження річного прогнозного балансу лісоматеріалів;

3) утворення Комісії з регулювання ринку лісоматеріалів та затвердження положення про Комісію з регулювання ринку лісоматеріалів;

4) здійснення інших повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами України та покладених на нього Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Державне регулювання ринку лісоматеріалів

 1. Державне регулювання ринку лісоматеріалів здійснює центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, у межах повноважень, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 2. До основних завдань центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства на ринку лісоматеріалів належить:

1) сприяння становленню конкурентного ринку лісоматеріалів з урахуванням забезпечення інтересів внутрішнього ринку в сортиментах, які мають попит;

2) забезпечення належних умов для ефективного і надійного функціонування ринку лісоматеріалів з огляду на довгострокові цілі його розвитку;

3) забезпечення доступу долісоматеріалів суб’єктів їх перероблення та інших покупцівшляхом встановлення ринкового механізму формування цін на лісоматеріали відповідно до цього Закону;

4) забезпечення короткострокових та довгострокових стимулів для учасників ринку з метою підвищення ефективності функціонування ринкулісоматеріалів;

5) створення передумов для отримання учасниками ринку економічних вигод шляхом сприяння конкуренції на ринку лісоматеріалів та реалізації механізмів захисту прав споживачів;

6) сприяння досягненню високих стандартів функціонування ринку лісоматеріалів;

 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства належить:

1) розроблення щорічно до 1 листопада річного прогнозного балансу лісоматеріалів на наступний рік із розподілом по сортиментах та кварталах;

2) інформування учасників ринку про річний ресурслісоматеріалів;

3) ведення електронного переліку суб’єктів перероблення лісоматеріалів;

4) затвердження форми декларації про деревообробну діяльність;

5) спільно з іншими суб’єктами владних повноважень забезпечення ефективного застосування заходів захисту прав споживачів, у тому числі передбачених цим Законом;

6) забезпечення доступу до інформації про обсяги та інші показники використання лісоматеріалів у порядку та на умовах, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства;

7) нормативне закріплення особливостей правовідносин окремих учасників ринку лісоматеріалів;

8) сприяння налагодженню процесу обміну даними для забезпечення розвитку ринкулісоматеріалів;

9) здійснення інших повноважень, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

 1. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, має право:

1) отримувати від будь-якого суб’єкта владних повноважень, а також від учасників ринкулісоматеріалів інформацію, необхідну для належної реалізації повноважень, передбачених цим Законом;

2) ініціювати консультації та громадські обговорення;

3) проводити моніторинг ринку лісоматеріалів України;

4) вживати заходів впливу на учасників ринку, які своїми діями сприяють дестабілізації цін на ринку та заподіянню економічної шкоди.

Стаття 7. Комісія з регулювання ринку лісоматеріалів

 1. З метою забезпечення ефективного функціонування ринку лісоматеріалів та виконання інших завдань, передбачених статтею 6 цього Закону, головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, утворює Комісію з регулювання ринкулісоматеріалів.
 2. Комісія з регулювання ринку лісоматеріалів є дорадчим органом з питань функціонування ринку лісоматеріалів.
 3. До складу Комісії з регулювання ринку лісоматеріалів входять представники постійних лісокористувачів та суб’єктів перероблення лісоматеріалів на пропорційній основі.
 4. До повноважень Комісії з регулювання ринку лісоматеріалів належить:

1) внесення пропозицій щодо формуванняпрогнозного балансу лісоматеріалів;

2) розгляд звернень та скарг від учасників ринкулісоматеріалів;

3)подання до товарної біржі пропозицій щодо позбавлення покупців права участі в наступному аукціоніу випадку встановлення фактів невиконання ними зобов’язань за договорами купівлі-продажу лісоматеріалів;

4) здійснення моніторингу:

функціонування ринкулісоматеріалів;

відповідності задекларованих суб’єктами перероблення лісоматеріалів обсягів придбаних лісоматеріалів та обсягів виготовленої продукції;

рівня прозорості діяльності учасників ринку, в тому числі дотримання учасниками ринку зобов’язань щодо розміщення/оприлюднення інформації;

діяльності організаторів аукціонних торгів на ринкулісоматеріалів;

виконання обов’язків учасниками ринку лісоматеріалів відповідно до положень цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку лісоматеріалів.

5) інформування центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, щодо результатів здійснення моніторингу, передбаченого пунктом четвертим частини четвертої цієї статті.

Розділ ІІІ

ОБЛІК ЛІСОМАТЕРІАЛІВ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Стаття 8. Електронний облік лісоматеріалів

 1. Інструментом обліку заготовлених та реалізованих лісоматеріалів в Україні є Єдина державна система електронного обліку лісоматеріалів (система ЕОЛ).
 2. До системи ЕОЛ вноситься інформація, необхіднадля забезпечення ефективного функціонування ринку лісоматеріалів, зокрема, про:

1) спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів;

2) породу, кількісні та якісні характеристики іпризначеннялісоматеріалів;

3) місця завантаження та пункти розвантаженнялісоматеріалів;

4) транспортні засоби, якими здійснюється транспортування лісоматеріалів споживачу

5) договори щодо здійснення господарських операцій з реалізації лісоматеріалів на аукціонних торгах та на умовах публічної оферти, використання на власні потреби та роздрібного продажу, із зазначенням обсягів та сортиментів лісоматеріалів, а також стартових цін та цін, за якими здійснюється їх реалізація;

 1. Постійні лісокористувачі, що здійснюють заготівлю та/або реалізацію лісоматеріалів,зобов’язані вносити до системи ЕОЛ інформацію, передбачену пунктами 1-4 частини другої цієї статті, протягом десяти календарних днів з моменту продажу лісоматеріалів.
 2. Організатори аукціонних торгів зобов’язані вносити до системи ЕОЛ інформацію, передбачену пунктом 5 частини другої цієї статті, протягом десяти календарних днів з моменту продажу лісоматеріалів.
 3. У разі невнесення, внесення не в повному обсязі, несвоєчасного внесення інформації та/або внесення недостовірної інформації до системи ЕОЛ, винні особи несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
 4. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, здійснює накопичення, обробку, захист та адміністрування інформації про походження, заготівлю та реалізацію лісоматеріалів.
 5. Інформація про реалізацію лісоматеріалів постійними лісокористувачами є базою для розрахунку обсягів лісоматеріалів, що пропонується для продажу на умовах публічної оферти.
 6. Обмін інформацією в системі ЕОЛ здійснюється з використанням мережі Інтернет.

Стаття 9. Лісосировинний Інтернет-портал

 1. Формування річного прогнозного балансу лісоматеріалів здійснюється на основі даних системи ЕОЛ з використанням функціональних можливостейЛісосировинного Інтернет-порталу (Порталу).
 2. Портал є відособленою частиною Інформаційної системи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
 3. Портал розміщуєтьсяу мережі Інтернет наофіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
 4. Інформація, розміщена на Порталі, є публічною та загальнодоступноюдля усіх користувачів.
 5. Зареєстрованими користувачами Порталу можуть бути постійні лісокористувачі та суб’єкти переробленнялісоматеріалів. Постійні лісокористувачі та суб’єкти переробленнялісоматеріалів користуються інформацією Порталу безкоштовно.
 6. Порядок реєстрації користувачів Порталу, інструкцію з користування Порталом, а також адміністратора Порталу затверджує центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
 7. Обов’язок щодо забезпечення функціонування, збирання, накопичення, обробки та захисту інформації, технічного супроводу та інформаційного розвитку Порталу покладається на адміністратора Порталу.

Розділ ІV

СТРУКТУРА РИНКУ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Стаття 10. Учасники ринку лісоматеріалів

Учасниками ринку лісоматеріалів є:

1) суб’єкти виробництва лісоматеріалів;

2) суб’єкти перероблення лісоматеріалів;

3) суб’єкти перероблення енергетичних лісоматеріалів;

4) організатори аукціонних торгів.

5) інші суб’єкти, які діють на ринку лісоматеріалів;

Стаття 11. Ринки лісоматеріалів

Длязабезпеченнярівних умов конкуренціїміж учасниками ринку функціонують наступні ринкилісоматеріалів:

1) ринок основних лісоматеріалів;

2) ринок енергетичних лісоматеріалів;

3) ринок доповнень;

4) ринок роздрібних лісоматеріалів.

 

Стаття 12. Розподіл лісоматеріалів на відповідні ринки

 1. До ринку основних лісоматеріалів належать наступні сортименти:

1) круглі сортименти для розпилювання;

2) круглі сортименти для перероблення лущенням чи струганням;

3) круглі сортименти, що використовуються без перероблення;

4) сортименти для механічного та хімічного перероблення.

 1. До ринку енергетичних лісоматеріалів належать наступні сортименти:

1) деревне паливо;

2) деревні відходи;

3) лісоматеріали, вирощені на спеціально відведених ділянках лісових культур для енергетичних потреб.

 1. До ринку доповнень належать усісортименти.
 2. До ринку роздрібнихлісоматеріалів належать усі сортименти, крім сортиментів, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті.

 

Стаття 13. Доступність відповідних ринків лісоматеріалів для учасників ринку

 1. На ринку основних лісоматеріалів залежно від видусортиментів покупцями єсуб’єкти перероблення, що здійснюють закупівлю:

1) круглих сортиментів для розпилювання – учасники ринку, що використовують лісоматеріали для виробництва пиломатеріалів та іншої продукції лісопиляння;

2) круглих сортиментів для перероблення лущенням чи струганням – учасники ринку, що використовують лісоматеріали для виробництва фанери клеєної та шпону струганого;

3) круглих сортиментів, що використовуються без перероблення – учасники ринку, що використовують лісоматеріали для кріпильних робіт в шахтах, для будівництва, в сільському господарстві;

4) сортиментів лісоматеріалів для механічного та хімічного перероблення– учасники ринку, що використовують лісоматеріали для виробництва деревних плит, целюлози та деревної маси, продукції лісохімії.

 1. На ринку енергетичних лісоматеріалів покупцями є суб’єкти перероблення лісоматеріалів, які використовують лісоматеріали як альтернативне джерело для виробництва енергії,та виробники біопалива.
 2. На ринку доповнень покупцями можуть бутивсі учасники ринку лісоматеріалів.
 3. Покупцями сортиментів, що належать до ринку роздрібних лісоматеріалів,можуть бути:

1) фізичні особи, які придбавають лісоматеріали з метою використання для побутових потреб, не пов’язаних із підприємницькою діяльністю;

2) бюджетні установи і організації, що придбавають лісоматеріали з метою використання для власних потреб;

3) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи військового управління, з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації, а також інші структурні підрозділи ЗбройнихСил України, що придбавають лісоматеріали для потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій та стихійних лих.

Розділ V

ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

 Стаття 14. Річний ресурс лісоматеріалів

 1. Річний ресурс лісоматеріалів формується на основі даних суб’єктів виробництва лісоматеріалів про планові обсяги заготівлі лісоматеріалів протягом наступного календарного року.
 2. Постійні лісокористувачі щорічно не пізніше 30 вересня надають центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, інформацію про річний ресурс лісоматеріалів за встановленою ним формою.
 3. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, формує річний ресурс лісоматеріалів наступного календарного року та не пізніше 1 листопада оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті.

Стаття 15.Прогнозний баланс лісоматеріалів

 1. Прогнозний баланс лісоматеріалів формується у розрізі сортиментів деревних порід у межах річного ресурсу лісоматеріалів наступного календарного року з урахуванням прогнозної потреби у таких лісоматеріалах.
 2. Прогнозна потреба у лісоматеріалах визначається на основі поданих суб’єктами перероблення лісоматеріалів декларацій про деревообробну діяльність.
 3. Суб’єкти перероблення лісоматеріалів щорічно в період з 1 жовтня по 31 жовтня надають центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, декларацію про деревообробну діяльність за встановленою ним формою.
 4. Декларація про деревообробну діяльність містить загальні відомості про суб’єкта перероблення лісоматеріалів (декларанта), а також інформацію про наявність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, обсяги використання лісоматеріалів та випуску продукції переробки декларанта за останні 12 місяців та його прогнозну потребу у лісоматеріалах на наступний календарний рік.
 5. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства,щорічно не пізніше 15 листопада оприлюднює узагальнену інформацію про гарантований обсяг та прогнозний баланс лісоматеріалівнаступного календарного року на Лісосировинному Інтернет-порталі.

Стаття 16. Використання заготовленихлісоматеріалів

 1. Постійні лісокористувачі можуть використовувати лісоматеріали для наступних цілей:

1) реалізації лісоматеріалів суб’єктам перероблення та іншим суб’єктам, які діють на ринку лісоматеріалів;

2) розвитку власної матеріально-технічної бази (будівництво, ремонтні роботи тощо)згідно з проектно-кошторисною документацією.

 1. Суб’єкти перероблення лісоматеріалів можуть використовуватилісоматеріали для наступних цілей:

1) виробництва продукції перероблення лісоматеріалів;

2) розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт, тощо).

 1. Інші суб’єкти, якідіють на ринку лісоматеріалів, можутьвикористовуватилісоматеріали для наступних цілей:

1) виробничих потреб,не пов’язаних з підприємницькою діяльністю, індивідуального ремонту, будівництвата опалення;

2) потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих.

Стаття 17. Умови функціонування відповідних ринків лісоматеріалів

 1. Держава гарантує забезпечення учасників ринку лісоматеріалами в межах наявного ресурсу лісоматеріалів відповідно до умов, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
 2. Лісоматеріали, що відповідно до статті 12 цього Закону належать до ринків основних та енергетичних лісоматеріалів, реалізуються на умовах публічної оферти та аукціонних торгах.
 3. У випадку відсутності попиту на лісоматеріали, що відповідно до статті 12 цього Закону належать до ринківосновних, енергетичних та роздрібних лісоматеріалів, такі матеріали спрямовуютьсядля подальшої реалізації на ринок доповнень.
 4. Ресурс лісоматеріалів, спрямованихна ринок доповнень у випадках, встановлених цим Законом, не планується.
 5. Ринок доповнень формується за рахунок надходжень лісоматеріалів з інших ринківвідповідно до цього Закону. На ринок доповнень спрямовуються лісоматеріали, які:

1) були призначені для продажу на інших ринках, але покупці не уклали відповідних договорів купівлі-продажу таких лісоматеріалів;

2) були предметом договору купівлі-продажу лісоматеріалів, але не оплачені і не отримані покупцями;

 1. Ринок доповнень функціонує в постійно діючому режимі на основі використання учасниками ринку електронних торгових систем організаторів аукціонних торгів.
 2. Постійні лісокористувачі резервують відповідний обсяглісоматеріалів, що призначені для обігу на роздрібному ринку в обсязі, узгодженому з органами місцевого самоврядування.

Стаття 18. Принципи формування цін

 1. Ціни на лісоматеріали є вільними.
 2. Цінина лісоматеріали, що реалізуються на аукціонних торгах, формуються за принципом пропонування учасниками аукціонних торгів вищої ціни.

Методика визначення стартової ціни на лісоматеріали, що реалізуються на аукціонних торгах, затверджується Кабінетом Міністрів України.

 1. Ціни на лісоматеріали, що пропонуються до придбання на умовах публічної оферти, формуються на основі середньозважених цін на лісоматеріали, сформованих на останніх аукціонних торгах, по кожному постійному лісокористувачу.
 2. Ціни на ринку роздрібних лісоматеріалів встановлюються суб’єктами господарювання самостійно відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики.

Методика формування ціни на лісоматеріали, що реалізуються на ринку роздрібних лісоматеріалів, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Договірне забезпечення функціонування ринку лісоматеріалів

Учасники ринку лісоматеріалів здійснюють свою діяльність на ринку лісоматеріалів на договірних засадах. Для забезпечення функціонування ринку лісоматеріалів укладаються такі види договорів:

1) довгострокові договори купівлі-продажу лісоматеріалів;

2) договори купівлі-продажу лісоматеріалів за результатами аукціонних торгів;

3) договори роздрібної купівлі-продажу лісоматеріалів;

4) інші договори, передбачені законодавством, що регулює ринок лісоматеріалів.

Розділ VІ

ПРОДАЖ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Стаття 20. Способи продажу лісоматеріалів

 1. Продаж лісоматеріалів на території України здійснюється у порядку та на умовах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
 2. Постійні лісокористувачі можуть здійснюватипродаж лісоматеріалів у наступні способи:

1) на умовах публічної оферти;

2) на загальних і додаткових аукціонних торгах;

3) у порядку роздрібного продажу лісоматеріалів.

 Стаття 21. Продаж лісоматеріалів на умовах публічної оферти

 1. Продаж лісоматеріалівна умовах публічної оферти ґрунтується на принципі гарантування рівних прав учасникам ринку лісоматеріалів на придбання лісоматеріалів.
 2. Публічна оферта розміщується постійним лісокористувачем на Порталіщороку до 1 грудня.
 3. Публічна оферта містить істотні умови пропонованого до укладання довгострокового договору купівлі-продажу лісоматеріалів (у тому числі – умови щодо гарантованого обсягу лісоматеріалів) і виражає намір постійного лісокористувача вважати себе зобов’язаним за таким договором у разі прийняття публічної оферти. Публічна оферта обов’язково містить умову про гарантований обсяг лісоматеріалів.

Гарантований обсяг лісоматеріалів, що пропонується до придбання на підставі публічної оферти, становить 70% від обсягу лісоматеріалів, що були придбані суб’єктом перероблення лісоматеріалів за попередні 12 місяців.

 1. На умовах публічної оферти покупець може отримати виключно ті сортименти лісоматеріалів необроблених, які були придбані ним протягом останніх 12 місяців.
 2. У разі прийняття суб’єктом перероблення лісоматеріалів публічної оферти, постійний лісокористувач укладає із таким суб’єктом перероблення лісоматеріалів довгостроковийдоговір купівлі-продажу лісоматеріалів на підставіта на умовах публічної оферти.
 3. Умови довгострокового договору купівлі-продажу лісоматеріалів , що укладається на умовах публічної оферти, формуються на підставі даних ЕОЛ у розрізі кожного покупця та його договірних відносин з кожним постійним лісокористувачем окремо.
 4. Укладання довгострокових договорів купівлі-продажу лісоматеріалів здійснюється щороку до 20 грудня.
 5. Строк дії довгострокового договору купівлі-продажу лісоматеріалів становить 1 рік.

Стаття 22. Продаж лісоматеріалів на аукціонних торгах

 1. Продаж лісоматеріалів на аукціонних торгах може здійснюватися на загальних і додаткових аукціонних торгах.
 2. Загальні та додаткові аукціонні торги з продажу лісоматеріалів проводяться організатором аукціонних торгів за допомогою електронної торгової системи або у будь-який інший організаційно-технологічний спосіб, що не суперечить законодавству.
 3. Організатор аукціонних торгів формує аукціоннийкомітет, до складу якого на пропорційній основівходять представники товарної біржі та учасників аукціонних торгів.
 4. При виборі організаторів аукціонних торгів перевага надається товарним біржам,які мають кваліфікованих спеціалістів та відповідні технічні засоби для проведення аукціонних торгів.
 5. Загальні аукціонні торги з продажу лісоматеріалів проводяться організаторами аукціонних торгіводин раз на квартал. Учасниками загальних аукціонних торгів можуть бути суб’єкти переробленнялісоматеріалів, які мають право придбавати відповідні сортименти згідно з нормами статті 13 цього Закону.

Постійні лісокористувачі оприлюднюють лоти за два тижні до проведення аукціонних торгів з продажу лісоматеріалів на наступний квартал.

 1. На загальні аукціонні торги постійні лісокористувачі виставляютьлісоматеріали в обсязі їх квартальної заготівлі, а також лісоматеріали, отриманіу результаті додаткових надходжень від рубок формування і оздоровлення лісів та інших рубок,окрім лісоматеріалів:

1) що реалізуються на умовах публічної оферти;

2) що реалізуються в порядку роздрібного продажу;

3) що призначені для забезпечення розвитку матеріально-технічної бази постійних лісокористувачів.

 1. Додаткові аукціонні торги з продажу лісоматеріалів проводяться організаторами аукціонних торгів за допомогою постійно діючої електронної торгової системи, участь у яких беруть суб’єкти перероблення лісоматеріалів та інші суб’єкти, які діють на ринку лісоматеріалів.
 2. На додаткові аукціонні торги постійні лісокористувачі виставляють лісоматеріали, спрямовані на ринок доповнень відповідно до вимог цього Закону.
 3. За результатом проведення загальних і додаткових аукціонних торгів із переможцем укладається договір купівлі-продажу лісоматеріалів.
 4. Підставою для укладання договору купівлі-продажу лісоматеріалів є аукціонне свідоцтво.
 5. Строк дії договору купівлі-продажу лісоматеріалів за результатом загальних і додаткових аукціонних торгів становить 3 місяці з дати укладання або до моменту повного виконання сторонами умов договору.
 6. У випадку встановлення факту ухилення переможця загальних аукціонних торгів від укладення та/або оплати за договором купівлі-продажу лісоматеріалів, такий покупець позбавляється права брати участь у двох наступних загальних аукціонних торгах.

Стаття 23. Роздрібний продаж лісоматеріалів

 1. Постійні лісокористувачі здійснюють роздрібний продаж лісоматеріалів покупцям, що визначені у частині четвертій статті 13 цього Закону.
 2. Роздрібний продаж лісоматеріалів покупцям, зазначеним у пункті першому частини четвертої статті 13 цього Закону, здійснюється на підставі договору купівлі-продажу лісоматеріалів, що укладається на підставі заяви, поданої покупцем.
 3. Роздрібний продаж лісоматеріалів покупцям, зазначеним у пунктах 2-3 частини четвертої статті 13 цього Закону здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі».

Розділ VІІ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Стаття 24. Відповідальність за правопорушення на ринку лісоматеріалів

 1. Юридичні та фізичні особи, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

Розділ VІІІ

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону, такі закони та нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 3. Внести такі зміни до Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України від 26.04.1994 — 1994 р., № 17, стор. 443, стаття 99):

1) частину третю статті 18 викласти у наступній редакції:

«Довгострокове тимчасове користування лісами – засноване на договорі строкове платне використання лісових ділянок, які виділяються для здійснення спеціального використання лісових ресурсів.».

2) пункт 2 частини першої статті 19 виключити;

3) пункт 3 частини 1 статті 20 викласти у наступній редакції:

«3) власності на заготовлену ними продукцію і доходи від її реалізації;».

 1. Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення України(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) статтею 64-1 такого змісту:

«Стаття 64-1. Порушення обов’язку щодо внесення інформації до Єдиної державної системи електронного обліку лісоматеріалів

Невнесення, внесення не в повному обсязі, несвоєчасне внесення інформації та/або внесення недостовірної інформації посадовою особою постійного лісокористувача та/або організатора аукціонних торгів з продажу лісоматеріалів до Єдиної державної системи електронного обліку лісоматеріалів –

тягне за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, –

тягне за собою накладення штрафу від двохтисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

 1. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

здійснити реструктуризацію державних лісогосподарських підприємств шляхом відокремлення деревообробних підрозділів і створення на їх базі державних деревообробних підприємствз їх подальшою корпоратизацією;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Похожие записи

Добавить комментарий