ПРОЕКТ ЗАКОНА УКРАЇНИ » Про ринок деревини»

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

___________________________________________________

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статей 89, 100 Регламенту Верховної Ради України, в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про ринок деревини».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Матусевич О.Б.

Додатки:    1.Проект Закону на  10 арк.

                   2. Пояснювальна записка на 2 арк.

                   3. Проект Постанови Верховної Ради України на 1 арк.

                   4. Електронні копії зазначених документів.

Народний  депутат  України     Матусевич О.Б.

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ринок деревини

          Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку деревини, регулює відносини, пов’язані з купівлею — продажем деревини, спрямований на розвиток ринкових відносин у лісопромисловому комплексі, з метою забезпечення деревиною потреб споживачів на принципах вільної і добросовісної конкуренції та сталого використання лісових ресурсів.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 • декларація про деревообробну діяльність – офіційна заява встановленого зразка, що подається суб’єктом перероблення деревини про здійснення ним перероблення деревини як основного виду господарської діяльності, обсяги придбаної деревини та виготовленої продукції;
 • деревина (деревна сировина) – повалені дерева, деревні хлисти, круглі і колоті лісоматеріали, пенькова і подрібнена деревина, а також відходи лісозаготівель, призначені для перероблення чи палива;
 • держатель ‒ центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, що вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини та лісового порталу;
 • додатковий електронний аукціон – спосіб продажу окремих партій деревини, участь у якому беруть всі учасники ринку;
 • електронна торгова система (далі ‒ ЕТС) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією та документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;
 • електронний аукціон – спосіб продажу окремих партій деревини у електронній торговій системі, за яким переможцем визначається учасник, котрий у ході торгів запропонував найвищу ціну;
 • електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує в інтернеті, підключений до електронної торгової системи та забезпечує оператору електронного майданчика, організатору та учасникам можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів;
 • єдина державна система електронного обліку деревини – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує збирання, зберігання, обробку і захист інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини;
 • загальний електронний аукціон – спосіб продажу окремих партій деревини, участь у якому беруть суб’єкти перероблення деревини;
 • лісовий портал – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує створення, зберігання та оприлюднення інформації у сфері лісового господарства, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією і документами, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет;
 • перероблення деревини ‒ здійснення фізичних, хімічних та інших технологічних операцій з деревиною для отримання продукції;
 • організатор електронного аукціону (далі ‒ організатор) – власник лісу або постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України в порядку, встановленому законодавством та організовує її продаж;
 • оферта – розміщена на лісовому порталі пропозиція укласти із суб’єктом перероблення деревини договір купівлі-продажу деревини або інший договір, передбачений законодавством, з урахуванням істотних умов такого договору;
 • персональний кабінет ‒  веб-сторінка лісового порталу, за допомогою якої учасники ринку деревини реалізують права та обов’язки, передбачені цим Законом;
 • ринок деревини – сукупність відносин, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу деревини;
 • річний план заготівлі деревини – документ встановленої форми, у якому зазначається обсяг деревини, що планується до заготівлі власниками лісів і постійними лісокористувачами, в порядку проведення рубок головного користування, а також інших рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства, протягом одного календарного року;
 • технічний адміністратор ‒ визначене центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства державне унітарне підприємство, віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи зі створення, доопрацювання та супроводу програмного забезпечення єдиної державної системи електронного обліку деревини та лісового порталу, здійснює інші заходи, визначені цим Законом;
 • учасник аукціону – суб’єкт господарювання, який виявив намір взяти участь в електронному аукціоні з продажу деревини, пройшов процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні та отримав підтвердження про реєстрацію.
 1. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Лісовому кодексі України, Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, Законі України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

Стаття 2. Законодавство з питань державної політики у сфері регулювання ринку деревини

Законодавство з питань державної політики у сфері регулювання ринку деревини складається з Конституції України, цього Закону, Лісового кодексу України, Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та інших нормативно-правових актів.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на діяльність органів державного управління та регулювання, учасників ринку деревини.

Розділ ІІ

ОБЛІК ДЕРЕВИНИ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ДЕРЕВИНИ

Стаття 4. Електронний облік деревини

 1. Власники лісів і постійні лісокористувачі ведуть електронний облік деревини у єдиній державній системі електронного обліку деревини (далі ‒ система ЕОД).
 2. Інструкція з електронного обліку деревини затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.
 3. Технічний адміністратор здійснює заходи зі створення, доопрацювання та супроводу програмного забезпечення системи ЕОД, відповідає за її технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних.
 4. Доступ до відомостей, що містяться у системі ЕОД надається органам державної влади та органам місцевого самоврядування – у межах їх юрисдикції та повноважень; постійним лісокористувачам – у межах внесеної ними інформації; іншим учасникам ринку деревини – у межах інформації щодо такого учасника.
 5. Порядок функціонування системи ЕОД визначається Кабінетом Міністрів України.
 6. Фінансування заходів зі створення, доопрацювання та супроводу програмного забезпечення системи ЕОД та лісового порталу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету.

Стаття 5. Декларація про деревообробну діяльність

 1. Щорічно, в період з 1 жовтня по 31 жовтня, суб’єкти перероблення деревини здійснюють декларування деревообробної діяльності.
 2. Декларація про деревообробну діяльність містить відомості про суб’єкта декларування, інформацію про обсяг переробки деревини і випуск продукції переробки деревини за останні 12 місяців, деревину, що переробляється та його прогнозну потребу у деревині на наступний календарний рік.
 3. Декларація про деревообробну діяльність подається центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису, за допомогою персонального кабінету суб’єкта перероблення деревини на лісовому порталі.
 4. Форма декларації про деревообробну діяльність встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Стаття 6. Перелік суб’єктів перероблення деревини

 1. Перелік суб’єктів перероблення деревини формується автоматично на підставі поданих декларацій про деревообробну діяльність.
 2. Перелік суб’єктів перероблення деревини оприлюднюється на лісовому порталі.

Стаття 7. Лісовий портал

 1. Інформаційне забезпечення ринку деревини здійснюється з допомогою лісового порталу, який є офіційним джерелом інформації про ринок деревини в Україні.
 2. Лісовий портал забезпечує:
 • функціонування персонального кабінету;
 • подання в електронній формі декларацій про деревообробну діяльність;
 • формування переліку суб’єктів перероблення деревини;
 • реєстрацію спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів;
 • контроль за повнотою заповнення спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, декларацій про деревообробну діяльність;
 • доступ до інших відомостей та документів, визначених цим Законом;
 • перегляд, копіювання та роздрукування документів і відомостей, що належать до публічної інформації;
 • видачу документів дозвільного характеру;
 • проведення інших операцій, визначених цим Законом.
 1. Власники лісів, постійні лісокористувачі і суб’єкти перероблення деревини реєструються на лісовому порталі та отримують доступ до персонального кабінету.
 2. Технічний адміністратор надає, блокує та анулює доступ до персонального кабінету, документів та інформації лісового порталу, здійснює заходи зі створення, доопрацювання та супроводу програмного забезпечення лісового порталу, відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних.
 3. Порядок функціонування лісового порталу, доступ до інформації на порталі визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Розділ ІІІ

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ДЕРЕВИНИ

Стаття 8.  Нормативно-правове регулювання ринку деревини

Нормативно-правове регулювання ринку деревини здійснює Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства у межах повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства.

Стаття 9. Принципи функціонування ринку деревини

 1. Ринок деревини функціонує на конкурентних засадах.
 2. Функціонування ринку деревини здійснюється на принципах:
 • забезпечення балансу між попитом та пропозицією на ринку деревини;
 • добросовісної конкуренції;
 • безперебійного забезпечення споживачів деревиною;
 • забезпечення сталого використання лісових ресурсів;
 • енергоефективності та захисту навколишнього природного середовища;
 • рівності прав на продаж та купівлю деревини;
 • недискримінаційної участі в ринку деревини;
 • відповідальності учасників ринку за недотримання правил ринку деревини.

Стаття 10. Учасники ринку деревини

 1. До учасників ринку деревини належать власники лісів і постійні лісокористувачі; суб’єкти господарювання, які здійснюють деревообробну діяльність; оператори електронних майданчиків та інші суб’єкти господарювання, які здійснюють купівлю деревини.
 2. До суб’єктів господарювання, які здійснюють перероблення деревини (далі – суб’єкти перероблення деревини) належать суб’єкти господарювання, які займаються виробництвом продукції з деревини або переробкою деревини, а також виробництвом продукції, у технологічному процесі виготовлення якої використовується деревина.
 3. До інших суб’єктів господарювання, які здійснюють купівлю деревини (далі ‒ інші покупці) належать суб’єкти господарювання, нерезиденти, які купують деревину для потреб, не пов’язаних із виробництвом продукції з деревини або переробленням деревини.
 4. Операторами електронних майданчиків є юридичні особи, що мають право використовувати електронний майданчик та авторизовані в ЕТС.

Стаття 11. Річний план заготівлі деревини

 1. Власники лісів і постійні лісокористувачі, щорічно, не пізніше 30 вересня, подають центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства план заготівлі деревини за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.
 2. План заготівлі деревини подається в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису, за допомогою персонального кабінету на лісовому порталі.
 3. У плані заготівлі деревини власники лісів і постійні лісокористувачі зазначають обсяг деревини, що буде заготовлений в порядку проведення рубок головного користування, а також інших рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства, протягом наступного календарного року.
 4. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства формує зведений річний план заготівлі деревини та не пізніше 1 листопада оприлюднює його на лісовому порталі.

Стаття 12. Договірне забезпечення функціонування ринку деревини

 1. Учасники ринку деревини здійснюють діяльність на договірних засадах, шляхом укладання договорів купівлі-продажу деревини та інших договорів, передбачених законодавством (далі ‒ договір купівлі-продажу деревини).
 2. Умови договору купівлі-продажу деревини не повинні відрізнятися від змісту істотних умов оферти або аукціонного свідоцтва. Істотні умови договору купівлі-продажу деревини в частині обсягу деревини не можуть змінюватися, крім випадків його зменшення.

Стаття 13. Продаж деревини

 1. Продаж деревини здійснюється у порядку та на умовах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 2. Власники лісів і постійні лісокористувачі можуть здійснювати продаж деревини на умовах оферти, на електронних аукціонах, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та у роздріб.
 3. Порядок продажу деревини встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Продаж деревини на умовах оферти

 1. Власники лісів і постійні лісокористувачі мають право на умовах оферти укласти договір купівлі-продажу деревини із суб’єктами перероблення деревини, які включені до переліку суб’єктів перероблення деревини.
 2. Оферта серед істотних умов має містити інформацію про обсяг та розмірно-якісні характеристики деревини.
 3. Обсяг деревини на умовах оферти становить 50 (п’ятдесят) відсотків від обсягу деревини, придбаного суб’єктом перероблення деревини за попередні 12 місяців та не може перевищувати обсяг, передбачений планом заготівлі деревини власника лісу або постійного лісокористувача. 
 4. Власник лісу або постійний лісокористувач у строк до 1 грудня надає оферту через персональний кабінет суб’єкта перероблення деревини на лісовому порталі.
 5. До 20 грудня суб’єкт перероблення деревини приймає (акцептує) або відхиляє оферту отриману у персональному кабінеті. У разі не прийняття оферти суб’єктом перероблення деревини у встановлений строк, оферта вважається неприйнятою, а зазначений в ній обсяг деревини продається на електронних аукціонах або .
 6. Акцепт оферти суб’єктом перероблення деревини є підставою для укладання договору купівлі-продажу із власником лісу або постійним лісокористувачем.

Стаття 15. Продаж деревини на аукціонах

 1. Продаж деревини на аукціонах здійснюється організаторами на загальних і додаткових електронних аукціонах.
 2. Загальні електронні аукціони проводяться операторами електронних майданчиків з використанням ЕТС один раз на квартал.
 3. Участь у загальних електронних аукціонах мають право брати суб’єкти перероблення деревини.
 4. На загальні електронні аукціони організатори виставляють деревину, в обсязі її квартальної заготівлі, окрім деревини, продаж якої здійснюється на умовах оферти, у порядку роздрібного продажу, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та деревини для забезпечення виробничих підрозділів постійних лісокористувачів.
 5. Додаткові електронні аукціони проводяться операторами електронних майданчиків з використанням ЕТС, після завершення загальних електронних аукціонів.
 6. Участь у додаткових електронних аукціонах беруть суб’єкти перероблення деревини та інші покупці.
 7. На додаткові електронні аукціони організатори виставляють нереалізовану деревину на загальних електронних аукціонах, невикуплену деревину з початку поточного кварталу, не оплачену і не отриману покупцями деревину за договорами купівлі-продажу, а також деревину, заготовлену протягом поточного кварталу, під час лісогосподарських заходів, не пов’язаних з використанням лісових ресурсів та під час проведення інших заходів.
 8. За результатом загальних і додаткових електронних аукціонів організатори і учасники аукціонів укладають договір купівлі-прnодажу деревини.
 9. Підставою для укладання договору купівлі-продажу деревини є аукціонне свідоцтво.

Стаття 16. Роздрібний продаж деревини

 1. Власники лісів і постійні лісокористувачі здійснюють роздрібний продаж деревини фізичним особам.
 2. Договір купівлі-продажу деревини з фізичною особою укладається на підставі заяви.

Стаття 17. Транспортування деревини з місць заготівлі

 1. Транспортування деревини з місць заготівлі здійснюється при наявності товарно-транспортної накладної в порядку встановленому законодавством.
 2. Товарно-транспортна накладна заповнюється власником деревини.
 3. Форма товарно-транспортної накладної та інструкція щодо її заповнення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту та центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.
 4. Забороняється встановлювати обмеження щодо переміщення деревини та продукції її переробки на території України, крім випадків, визначених законами України.

Розділ ІV

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ДЕРЕВИНИ

Стаття 18. Відповідальність за правопорушення на ринку деревини

Суб’єкти ринку деревини, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

Розділ V

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім статті 15, яка набирає чинності з 1 січня 2022 року.
 2. Установити, що до приведення законодавства у відповідність з цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 3. Внести зміни до таких законів України:
 • У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):

доповнити статтями 92-2 , 92-3 такого змісту:

«Стаття 92-2. Порушення порядку подання інформації до єдиної державної системи електронного обліку деревини

Неподання, несвоєчасне подання у встановленому порядку інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини до єдиної державної системи електронного обліку деревини —

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Подання завідомо недостовірної інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини до єдиної державної системи електронного обліку   деревини, —

тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 92-3. Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про деревообробну діяльність.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про деревообробну діяльність, —

тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 92-4. Неподання, несвоєчасне подання річного плану заготівлі деревини.

Неподання, несвоєчасне подання у встановленому порядку річного плану заготівлі деревини —

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

у статті 221 після цифр «92-1,» доповнити цифрами «92-2, 92-3, 92-4»;

у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці другому після цифр «92,» доповнити цифрами «92-2»;

в абзаці двадцять шостому після цифр « 51-2» доповнити цифрами «92-2»;

в абзаці двадцять восьмому після цифр «90,» доповнити цифрами «92-2,      92-3».

 • У Законі України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2 — 3, ст. 34; 2014 р., № 6 — 7, ст. 80; 2015 р., № 31, ст. 291):

преамбулу викласти у такій редакції:

«Цей Закон визначає особливий правовий режим експорту та реалізації лісоматеріалів, окремих виробів з деревини, вугілля деревного»;

у статті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«окремі вироби з деревини – вироби згідно з кодами 4406, 4407, 4408  групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;»;

доповнити частинами  такого змісту:

«вугілля деревне ‒ продукт піролізу деревини без доступу повітря                  (розділ IX, група 44, код 4402 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності);

внутрішнє споживання лісоматеріалів необроблених – заготівля та використання лісоматеріалів необроблених у межах економічної території України;

моніторинг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених – система спостережень, збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених.»;

 у статті 2:

у назві статті слова «лісо- та пиломатеріалів» замінити словами «лісоматеріалів та окремих виробів з деревини»;

у частині першій слова «пиломатеріалів» замінити словами «окремих виробів з деревини»;

статтю 3 викласти в такій редакції:

«Стаття 3. Підтвердження походження лісоматеріалів, окремих виробів з деревини та вугілля деревного

Реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів, окремих виробів з деревини, вугілля деревного, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного.

Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного затверджується  Кабінетом Міністрів України.

Сертифікати про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного видаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

Сертифікати про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного видаються   підприємствами — постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.

Особи, винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного, несуть відповідальність згідно із законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства,  забезпечує ведення та розміщення на своєму офіційному веб-сайті електронного переліку виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного, а також внесення виданих сертифікатів до єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, в день видачі таких сертифікатів.

Право на експорт певної партії лісоматеріалів, окремих виробів з деревини та вугілля деревного, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб’єкт  підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісоматеріалів, окремих виробів з деревини та вугілля деревного.

Випуск у митний режим експорту лісоматеріалів, окремих виробів з деревини, вугілля деревного, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється органом доходів і зборів на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Сертифікат про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного видається на кожну партію лісоматеріалів, окремих виробів з деревини та вугілля деревного, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом шістдесяти календарних днів з дня його видачі.

Для одержання сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного суб’єкт підприємницької діяльності подає заяву, до якої додаються завірені копії товарно-транспортних або залізничних накладних від усіх суб’єктів господарювання, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу лісоматеріалів, окремих виробів з деревини та вугілля деревного, ордера на видалення зелених насаджень, лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).

Видача або надання відмови у видачі сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного здійснюється протягом трьох днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

невідповідність обсягів окремих виробів з деревини та вугілля деревного, що експортуються, придбаній кількості лісоматеріалів, з яких вони виготовлені, враховуючи середньозважені норми витрат сировини на їх виготовлення.

Переоформлення сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного здійснюється за заявою, до якої додається сертифікат, що підлягає переоформленню.

Підставами для переоформлення сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного є:

зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта підприємницької діяльності;

пошкодження одного з примірників виданого сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного.

Строк видачі переоформленого сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, анулюють сертифікат про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного у разі звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу.

Сертифікат про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного не може передаватися іншим суб’єктам підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів.»;

доповнити статтю 4 частинами четвертою-шостою такого змісту:

«Моніторинг внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених здійснюється на основі систематизації та узагальнення інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини з єдиної державної системи електронного обліку деревини.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства щорічно формує звіт про результати моніторингу та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті, але не пізніше 1 березня наступного за звітним року.

У разі настання передумов щодо перевищення встановленого обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства приймає рішення про припинення видачі його територіальними органами спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів.».

 • Доповнити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 23, ст. 238; 2013 р., № 2, ст. 4, № 2, ст. 10, № 8, ст. 75, № 14, ст. 92, № 15, ст. 104, № 15, ст. 105, № 15, ст. 116, 2013 р., № 41, ст. 550; 2014 р., № 23, ст. 873, № 30, ст. 1008, № 41-42,               ст. 2024; 2015 р., № 14, ст. 96, № 21, ст. 133; 2016 р., № 4, ст. 39, № 4, ст. 40;     2017 р., № 4, ст. 41, № 29, ст. 315; 2019 р., № 52, ст. 1784) пунктом 10 такого змісту:
«10Сертифікат про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревногоЗакон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»            ».
 1. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова

Верховної Ради України                                                                 Д. Разумков

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про ринок деревини»

Метою прийняття акту є врегулювання питань пов’язаних з функціонуванням ринку деревини та спрямований на розвиток ринкових відносин у лісопромисловому комплексі для забезпечення деревиною потреб споживачів на принципах вільної і добросовісної конкуренції та ефективного використання потенціалу лісових ресурсів України.

 1. Підстава розроблення проекту акту

Проект Закону України «Про ринок деревини» розроблено відповідно до пропозицій наданих фахівцями у сфері лісового господарства та практичного досвіду учасників ринку деревини і направлений на створення сприятливих умов як для розвитку лісової галузі в цілому, так і окремо для  кожного учасника ринку деревини і головне  подолання корупційних схем на цьому ринку.

 • Обґрунтування необхідності прийняття акту

Лісова галузь України потребує системних реформ і частиною цих реформ може стати запропонований законопроект, який забезпечить нормативним апаратом, дасть юридичні визначення найбільш вживаним термінам, що забезпечить єдині підходи для всіх учасників ринку.

Важливою частиною даного законопроекту є ведення електронного обліку деревини, що дасть можливість значно зменшити корупційну складову у лісовій галузі, дбайливо ставитися до лісових ресурсів та чітко планувати своєчасне відновлення ресурсів і ефективно їх використовувати.

Законопроект передбачає створення єдиного переліку учасників ринку деревини шляхом подання декларації про деревообробну діяльність кожним суб’єктом цього ринку. Такий перелік буде оприлюднений на спеціальному порталі і кожний бажаючий матиме можливість з ним ознайомитися. Такий контроль з боку держави захищатиме наше лісове надбання та дасть можливість створити і нові робочі місця, і значно зменшити самовільні вирубки лісів, які останнім часом носять масовий характер.

Регулюючи ринок деревини, держава створює рівні можливості для всіх учасників, враховує власні потреби і можливості експорту, запровадить електронні аукціони, що є економічно і фінансово вигідніше і відповідно збільшить надходження до бюджетів.

 • Правові аспекти

         Законодавство з питань державної політики у сфері регулювання ринку деревини складається з Конституції України, цього Закону, Лісового кодексу України, Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та інших нормативно-правових актів.

 • Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень проекту Закону не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України, а навпаки дозволить значно збільшити надходження до бюджетів. 
 • Прогноз впливу

Проект Закону сприятиме активізації ринку деревини, впорядкує його, створить умови добросовісної конкуренції, зменшить корупцію в галузі, сприятиме ефективному використанню ресурсів та збільшить прибутковість галузі.

Народний депутат України                                                Матусевич  О.Б.

Порівняльна таблиця до прикінцевих та  перехідних положень

(Розділ V)

 Діюча нормаЗапропонований варіант
1.                                                                                       2.                             3.                                                                                                                                                                                                                                                                           4.                            Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):                                                     Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2 — 3, ст. 34; 2014 р., № 6 — 7, ст. 80; 2015 р., № 31, ст. 291)   Цей Закон визначає особливий правовий режим експорту та реалізації лісо- та пиломатеріалів. Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: лісоматеріали — деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або поперек) для подальшого використання або переробки; лісоматеріали необроблені — лісоматеріали згідно з кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; {Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 325-VIII від 09.04.2015} пиломатеріали — пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні пласті (розділ IX, група 44, код 4407 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності); цінні та рідкісні породи дерев — акація, береза, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець. Стаття 2. Заборона експорту лісо- та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев Вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється.   Стаття3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів Реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України. Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються підприємствами — постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною. Особи, винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, несуть відповідальність згідно із законом. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення та розміщення на своєму офіційному веб-сайті електронного переліку виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також внесення виданих сертифікатів до єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, в день видачі таких сертифікатів. {Частина п’ята статті 3 в редакції Закону № 2530-VIII від 06.09.2018} Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів. Випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється органом доходів і зборів на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.{Частина сьома статті 3 в редакції Закону № 2530-VIII від 06.09.2018} {Частину восьму статті 3 виключено на підставі Закону № 2530-VIII від 06.09.2018} Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів не може передаватися іншим суб’єктам підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України.   Стаття 4. Обмеження внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених Відповідно до пункту «g» статті XX «Загальні винятки» Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) на строк дії заборони вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (товарна позиція 4403 згідно з УКТЗЕД), визначений статтею 2-1 цього Закону, встановлюється обмеження внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у розмірі 25 мільйонів кубічних метрів на рік. Обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених не повинен перевищувати 25 мільйонів кубічних метрів на рік незалежно від обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у попередньому році. Моніторинг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також контроль за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, встановленого цією статтею, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 23, ст. 238; 2013 р., № 2, ст. 4, № 2, ст. 10, № 8, ст. 75, № 14, ст. 92, № 15, ст. 104, № 15, ст. 105, № 15, ст. 116, 2013 р., № 41, ст. 550; 2014 р., № 23, ст. 873, № 30, ст. 1008, № 41-42,  ст. 2024; 2015 р., № 14, ст. 96, № 21, ст. 133; 2016 р., № 4, ст. 39, № 4, ст. 40;     2017 р., № 4, ст. 41, № 29, ст. 315; 2019 р., № 52, ст. 1784)          доповнити статтями 92-2 , 92-3 такого змісту:   «Стаття 92-2. Порушення порядку подання інформації до єдиної державної системи електронного обліку деревини Неподання, несвоєчасне подання у встановленому порядку інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини до єдиної державної системи електронного обліку деревини — тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Подання завідомо недостовірної інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини до єдиної державної системи електронного обліку   деревини, — тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 92-3. Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про деревообробну діяльність. Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про деревообробну діяльність, — тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 92-4. Неподання, несвоєчасне подання річного плану заготівлі деревини. Неподання, несвоєчасне подання у встановленому порядку річного плану заготівлі деревини — тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»; у статті 221 після цифр «92-1доповнити цифрами «922, 92-3, 92-4»;   у пункті 1 частини першої статті 255:   в абзаці другому після цифр «92доповнити цифрами «92-2»; в абзаці двадцять шостому після цифр « 51-2» доповнити цифрами «92-2»; в абзаці двадцять восьмому після цифр «90доповнити цифрами «92-2,  92-3».                       преамбулу викласти у такій редакції:   «Цей Закон визначає особливий правовий режим експорту та реалізації лісоматеріалів, окремих виробів з деревини, вугілля деревного»;     у статті 1:   абзац четвертий викласти в такій редакції: «окремі вироби з деревини – вироби згідно з кодами 4406, 4407, 4408                 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;»; доповнити частинами  такого змісту: «вугілля деревне ‒ продукт піролізу деревини без доступу повітря                  (розділ IX, група 44, код 4402 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності); внутрішнє споживання лісоматеріалів необроблених – заготівля та використання лісоматеріалів необроблених у межах економічної території України; моніторинг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених – система спостережень, збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених.»;                   у статті 2: у назві статті слова «лісо- та пиломатеріалів» замінити словами «лісоматеріалів та окремих виробів з деревини»; у частині першій слова «пиломатеріалів» замінити словами «окремих виробів з деревини»;             статтю 3 викласти в такій редакції:   «Стаття 3. Підтвердження походження лісоматеріалів, окремих виробів з деревини та вугілля деревного Реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів, окремих виробів з деревини, вугілля деревного, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного. Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного затверджується  Кабінетом Міністрів України. Сертифікати про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного видаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства. Сертифікати про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного видаються   підприємствами — постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною. Особи, винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного, несуть відповідальність згідно із законом. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства,  забезпечує ведення та розміщення на своєму офіційному веб-сайті електронного переліку виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного, а також внесення виданих сертифікатів до єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, в день видачі таких сертифікатів. Право на експорт певної партії лісоматеріалів, окремих виробів з деревини та вугілля деревного, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб’єкт  підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісоматеріалів, окремих виробів з деревини та вугілля деревного. Випуск у митний режим експорту лісоматеріалів, окремих виробів з деревини, вугілля деревного, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється органом доходів і зборів на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України. Сертифікат про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного видається на кожну партію лісоматеріалів, окремих виробів з деревини та вугілля деревного, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом шістдесяти календарних днів з дня його видачі. Для одержання сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного суб’єкт підприємницької діяльності подає заяву, до якої додаються завірені копії товарно-транспортних або залізничних накладних від усіх суб’єктів господарювання, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу лісоматеріалів, окремих виробів з деревини та вугілля деревного, ордера на видалення зелених насаджень, лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів). Видача або надання відмови у видачі сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного здійснюється протягом трьох днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі. Підставами для відмови у видачі сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного є: подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного; виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей; невідповідність обсягів окремих виробів з деревини та вугілля деревного, що експортуються, придбаній кількості лісоматеріалів, з яких вони виготовлені, враховуючи середньозважені норми витрат сировини на їх виготовлення. Переоформлення сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного здійснюється за заявою, до якої додається сертифікат, що підлягає переоформленню. Підставами для переоформлення сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного є: зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта підприємницької діяльності; пошкодження одного з примірників виданого сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного. Строк видачі переоформленого сертифіката про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, анулюють сертифікат про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного у разі звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу. Сертифікат про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного не може передаватися іншим суб’єктам підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів.»;                                   доповнити статтю 4 частинами четвертою-шостою такого змісту:   «Моніторинг внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених здійснюється на основі систематизації та узагальнення інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини з єдиної державної системи електронного обліку деревини. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства щорічно формує звіт про результати моніторингу та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті, але не пізніше 1 березня наступного за звітним року. У разі настання передумов щодоперевищення встановленого обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства приймає рішення про припинення видачі його територіальними органами спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів.».                                       Доповнити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності пунктом 10 такого змісту:           Сертифікат про походження лісоматеріалів, виробів з деревини та вугілля деревного

Похожие записи

Добавить комментарий